LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

15/01/2015
Khoa Ngữ văn của Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập từ năm 2003 sau khi có Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Ban đầu, khoa bao gồm cả Ngữ văn và Địa lí. Đến năm 2006, Ngữ văn được tách riêng thành một khoa độc lập. Cùng với sự phát triển của nhà trường, Khoa Ngữ văn đã trưởng thành trên mọi mặt và đã đạt được những thành tích nhất định.
Đến năm 2010, Khoa Ngữ văn đổi tên thành Khoa KHXH&NV, đào tạo 04 ngành: Sư phạm Ngữ văn, Công tác xã hội, Văn hóa Du lịch, Khoa học Thư viện. Đến năm 2013, Khoa KHXH&NV đổi tên thành Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa, đào tạo 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.
Đến tháng 4 năm 2018, Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa đổi tên thành Khoa Sư phạm Ngữ văn, đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn.
Từ khi thành lập đến nay, khoa đã có các thành tích nổi bật:
- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 1996 (Quyết định số: 3825/QĐ ngày 14/9/1996 của Bộ GD&ĐT về thành tích đóng góp xây dựng ngành sư phạm 1946 - 1996.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 1997 (Quyết định số: 1950/QĐ ngày 11/6/1997 của Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong công tác BDTX chu kỳ 1992 - 1996.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2000.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2005 (Quyết định số: 2065/QĐ/BGD&ĐT ngày 12/4/2005 của Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong việc tham gia dự án phát triển giáo dục THCS giai đoạn 2000 - 2005.
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp các năm 1999, 2000, 2002.
- Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2011 (Quyết định số: 254/QĐ/UBND.KT ngày 22/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
- Danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008.
- Trường Đại học Đồng Tháp công nhận "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2009 – 2010 (Quyết định 543/QĐ-ĐHĐT ngày 24/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp).
- Trường Đại học Đồng Tháp công nhận "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2010 – 2011 (Quyết định 536/QĐ-ĐHĐT ngày 22/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp).
- Trường Đại học Đồng Tháp công nhận "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2011 – 2012 (Quyết định 380/QĐ-ĐHĐT ngày 03/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp).
- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2011 (Quyết định số: 247/QĐ-UBND.KT ngày 22/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm học 2011 – 2012 (Quyết định số: 380/QĐ-ĐHĐT ngày 03/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp).
- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2012 – 2013 (Quyết định số: 372/QĐ-UBND.KT ngày 06/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
- Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa được tặp bằng khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 (Quyết định số: 309/QĐ-UBND.KT ngày 22 tháng 08 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
- Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm học 2016 - 2017 (Quyết định số: 290/QĐ-UBND.KT ngày 07/08/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
 


Designed by Tổ Quản trị mạng